Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây

By | December 9, 2016

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo đúng quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành lẫn đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm và cả sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm từ doanh nghiệp bạn.

thiet-bi-khong-day

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị điện thoại không dây

Nằm trong Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy và Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thì việc công bố chứng nhận hợp quy là không thể bỏ qua. Ngoài ra thực hiện công bố theo Theo QCVN 10:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-143: 2003 “Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) thì thiết bị điện thoại không dây phải công bố chứng nhận hợp quy. Việc công bố cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ thủ tục hồ sơ. Hãy truy cập đến diễn đàn hopquysanpham.com để đọc rõ hơn để chuẩn bị hồ sơ và các sản phẩm khác cần hợp quy thiết bị viễn thông .

Quy chuẩn này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy các thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Tác giả: vanthangit17